Váš ocelový partner
Ваш стальной партнëр
Państwa partner w dziedzinie stali
Partenerul dumneavoastră de oţel
Yuor partner in steel
Certifikat iso
Certifikat iso
Certifikat iso
Certifikat iso

O nas

O Spółce

Firma UnionStal Sp. z o.o. powstała w styczniu 2003 roku. Zadaniem firmy UnionStal jest oferowanie i sprzedaż wyrobów hutniczych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • blach
 • elementów wypalanych

Materiały te na życzenie Klienta oferujemy zarówno ze składu (magazynu), jak i bezpośrednio z produkcji. W przypadku, jeśli poszukiwanego towaru nie ma aktualnie do dyspozycji w naszych składach, dzięki rozległej sieci handlowej naszych partnerów w całej Europie, dany towar możemy sprowadzić w krótkim terminie i dostarczyć pod wskazany adres.

W przypadku zamówień charakteryzujących się dużym tonażem oraz terminami dostaw w przeciągu kilku tygodni lub miesięcy oferujemy dostawy prosto od najlepszych europejskich producentów.

Zakres asortymentowy oferowanych towarów, został przedstawiony na dalszych stronach, gdzie podano konkretnie gatunki oferowanych materiałów, wymiary, skład chemiczny oraz właściwości mechaniczne. Wszystko to zgodnie z odpowiednią normą europejską lub normą firmową (zakładową). Oczywiste jest przy tym, że spełniamy wszystkie życzenia Klienta w zakresie dokumentacji atestowej, zapewnienia niezależnych odbiorów, testów ultradźwiękowych, odprawy celnej importowanego towaru, dowozu pod wskazany adres miejsca przeznaczenia oraz wszelkie inne wymagania.

Ponadto oferujemy nasze umiejętności fachowe lub konsultacje z wybranymi specjalistami naszych dostawców.

Z nadzieją na współpracę pozostajemy w pełnym zakresie do Państwa dyspozycji.

Po prostu proszę do nas zadzwonić

O nas

Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY UNIONSTAL SP. Z O.O.
(NR 1/2008)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki wiążą nas jako sprzedającego oraz naszych Klientów jako kupujących w zakresie umów sprzedaży towarów.
 2. Zawarcie umowy oraz odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym przez formę pisemną rozumie się też podpisaną korespondencję faksową, chyba że jej odbiorca powoła się, nie później aniżeli w dniu następującym po dniu jej przesłania, na jej niekompletność lub nieczytelność. Powyższe dotyczy również odstąpienia od wymogu zachowania formy pisemnej. Rygor nieważności dotyczy także pisemnych oświadczeń, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach.
 3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków lub umowy okażą się nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień. Strony są wtedy związane prawami i obowiązkami o treści możliwie najbardziej oddającej cel gospodarczy nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.
 4. Ogólne warunki handlowe Klienta nie wiążą nas, nawet w sytuacji, w której zostały nam one przekazane pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób, a my nie wyraziliśmy sprzeciwu.

II. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Nasze oferty i inne podobne pisma handlowe nie są wiążące. Do zawarcia umowy wymagane jest pisemne potwierdzenie przez nas zamówienia Klienta lub zawarcie kontraktu.

III. CENY SPRZEDAŻY. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIA

 1. Jeżeli towar ma być przesłany, cena sprzedaży towaru obejmuje transport towaru do wskazanego w umowie miejsca przeznaczenia; trasę, środek transportu oraz przewoźnika określamy my.
 2. Umowa określa, czy wynagrodzenie za badania i inne dodatkowe świadczenia są należne osobno czy też są objęte ceną sprzedaży. Cena sprzedaży oraz wynagrodzenie za dodatkowe świadczenia zwane są dalej łącznie należnościami.
 3. Należności nie mogą być przedmiotem potrącenia ze strony Klienta i są one płatne na wskazany przez nas rachunek bankowy. Za okres opóźnienia w zapłacie naliczamy odsetki ustawowe.
 4. Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą, lub też jeżeli z uwagi na jego sytuację majątkową wątpliwą jest zapłata w terminie, możemy odmówić wykonania dostaw wyznaczając Klientowi odpowiedni termin na uzgodnione zabezpieczenie zapłaty, a po jego bezskutecznym upływie możemy odstąpić od umowy.
 5. Gdy zapłata przez Klienta nie wystarcza do zaspokojenia kilku zaległych należności, w pierwszej kolejności możemy zaliczyć płatność na należność dawniej wymagalną, a w przypadku kilku tak samo dawnych należności – według kolejności faktur; to co przypada na poczet danej należności możemy zaliczyć w pierwszej kolejności na związane z nią zaległe świadczenia uboczne. Odmienne zastrzeżenie Klienta przy zapłacie jest nieskuteczne.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo zatrzymania towaru.

IV.  DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

 1. Dostawy częściowe są dopuszczalne.
 2. Termin dostawy jest zastrzeżony na naszą korzyść.
 3. Dostawa towaru jest wykonana: jeżeli towar ma być przesłany – z chwilą  jego dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia; jeżeli towar ma być odebrany przez Klienta w magazynie wskazanym w umowie – z chwilą postawienia w nim wyodrębnionego w tym celu towaru. Klient zostanie powiadomiony o planowanym dniu wykonania dostawy.
 4. Termin dostawy przedłuża się odpowiednio w razie wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej lub istotnie utrudniającej dostawę, za którą nie ponosimy odpowiedzialności, jak np. pożar, powódź, awaria urządzenia lub środka transportu, przeszkody na drogach, niedostępność danego asortymentu towaru, akt władzy publicznej, niezależnie od tego, czy przeszkoda taka dotyczy nas, czy też osób trzecich, w tym dostawców oraz przewoźników. Powyższe dotyczy także przeszkody w dostawie w okresie zwłoki w dostawie. O wystąpieniu oraz ustaniu przeszkody w dostawie poinformujemy niezwłocznie Klienta.
 5. W razie zwłoki w dostawie, Klient zobowiązany jest wyznaczyć nam dodatkowy termin dostawy, nie krótszy aniżeli 14 dni.
 6. Jeżeli towar ma być przesłany, Klient zobowiązany jest do jego odbioru oraz wyładunku natychmiast po jego dostarczeniu. Jeżeli towar ma być odebrany w magazynie wskazanym w umowie, Klient zobowiązany jest do jego odbioru oraz załadunku w dniu  postawienia towaru do odbioru lub w dniu następnym. W razie opóźnienia w odbiorze towaru, Klient ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia towaru, zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży w terminie płatności oraz do naprawienia szkody, w tym  zwrotu kosztów transportu oraz składowania towaru.
 7. Klientowi nie przysługuje prawo zatrzymania towaru.

V. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Do czasu zapłaty całej ceny sprzedaży zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru („towar zastrzeżony”).
 2. Klient nie jest uprawniony do połączenia lub pomieszania towaru zastrzeżonego z rzeczą ruchomą ani do jego przetworzenia. Takie połączenie lub pomieszanie uznaje się za dokonane w złej wierze, niezależnie od stosunku wartości połączonych rzeczy, a my stajemy się współwłaścicielem całości według stosunku wartości rzeczy pomieszanych lub pomieszanych oraz możemy, w granicach art. 193 § 1 kodeksu cywilnego, żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Przetworzenie towaru zastrzeżonego uznaje się za dokonane w złej wierze i stosuje się art. 192 § 2 kodeksu cywilnego. Do rzeczy powstałej w wyniku połączenia lub pomieszania oraz rzeczy wytworzonej w wyniku przetworzenia stosuje się pkt 1-6. Odstąpienie przez nas od umowy może odnosić się także do tych rzeczy.
 3. Klient zobowiązany jest należycie oznaczyć towar zastrzeżony, dać nam możliwość jego sprawdzania oraz powiadomić nas pisemnie o każdym prawnym lub faktycznym zagrożeniu dla towaru zastrzeżonego.
 4. Do czasu zapłaty całej ceny sprzedaży Klient nie może rozporządzić towarem zastrzeżonym ani oddać go w używanie. Klient już z chwilą zawarcia umowy z nami przelewa na nas na zabezpieczenie swoje wierzytelności z tytułu takiego rozporządzenia lub oddania do używania, do wysokości niezapłaconej nam ceny sprzedaży. Klient zobowiązany jest powiadomić dłużnika przelanej wierzytelności o przelewie. Kwoty zapłacone nam przez dłużnika przelanej wierzytelności zaliczymy na poczet zabezpieczonej ceny sprzedaży. Jeżeli dłużnik przelanej wierzytelności opóźnia się z jej zapłatą, możemy w terminie 90 dni od pierwszego dnia opóźnienia odstąpić od umowy przelewu i zażądać od Klienta innego stosownego zabezpieczenia.
 5. Klient zobowiązany jest ubezpieczyć towar zastrzeżony oraz przelać nam na zabezpieczenie, na nasze żądanie, swoje wymagalne wierzytelności wobec zakładu ubezpieczeń w tym zakresie. Zdania 3-6 pkt V.4 znajdują zastosowanie.
 6. Jeżeli zabezpieczenia, o których mowa w pkt V.1-5, okazałyby się nieskuteczne lub niewykonalne z uwagi na treść właściwego prawa obcego, uznaje się za wiążące odpowiadające nim zabezpieczenie(-a) obcego prawa właściwego. Klient zobowiązany jest podjąć wszelkie działania i czynności niezbędne do zachowania zabezpieczeń.

VI. TOWAR

 1. Gatunki, wymiary, masy, tolerancje, jakość określone są według norm EN.
 2. Ilość towaru i ich masę ustala się według wag teoretycznych, tj. 8 kg/m2 dla 1 mm grubości.
 3. Ustala się następujące tolerancje ilościowe: +/- 5%.
 4. Sposób opakowania oraz transportu towaru określamy my, uwzględniając zwyczaje handlowe.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY FIZYCZNE

 1. Klient zobowiązany jest zbadać towar: jeżeli ma on być przesłany - z chwilą dostarczenia towaru do oznaczonego miejsca przeznaczenia, a jeżeli ma on być odebrany w magazynie wskazanym w umowie – z chwilą zakończenia transportu towaru z magazynu.
 2. Klient zobowiązany jest zawiadomić nas pisemnie o wadzie w terminie 7 dni: od dnia odbioru – co do wad jawnych oraz innych wad, które mogły zostać stwierdzone przy fachowym zbadaniu towaru; od dnia ujawnienia się wady – co do pozostałych wad. W zawiadomieniu Klient zobowiązany jest opisać wadę oraz załączyć dowody (zdjęcia itp.).
 3. Klient zobowiązany jest natychmiast zaprzestać przetwarzania, obróbki itp. towaru, co do którego wykrył wadę, oraz umożliwić nam realną kontrolę tego towaru, pod rygorem utraty praw i roszczeń z tytułu rękojmi. Postępowanie kontrolne trwa 14 dni od zawiadomienia.
 4. Klient może żądać świadczenia towaru wolnego od wad. Świadczenie towaru wolnego od wad następuje, według naszego wyboru, w drodze usunięcia wady albo wymiany towaru wadliwego na wolny od wad. Termin dla usunięcia wady i wymiany wynosi 14 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania świadczenia rzeczy wolnej od wad. Zgłoszenie żądania przez zakończeniem postępowania kontrolnego jest nieskuteczne. Jeśli nie dochowamy terminowi dla usunięcia wady i wymiany, Klient może żądać na piśmie obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Prawo żądania obniżenia ceny oraz prawo odstąpienia dotyczy tylko wadliwego towaru objętego zawiadomieniem o wadzie.
 5. Jeżeli kontrola wykaże, że Klientowi nie przysługują prawa oraz roszczenia z tytułu rękojmi, Klient jest zobowiązany ponieść koszty związane z tą kontrolą.
 6. Nie udzielamy osobnej gwarancji jakości. Powoływanie się przez nas na normy, specyfikacje materiałowe lub na badania nie stanowi naszego zapewnienia co do jakości. Dotyczy to także naszych publicznych wypowiedzi odnośnie jakości towaru, w szczególności zawartych w materiałach reklamowych. Obowiązkiem Klienta jest kontrola przydatności towaru dla zamierzonego jego zastosowania, w razie potrzeby, za fachową poradą osób trzecich, zaś ewentualne wykonane przez nas dla Klienta opracowania, udzielone porady lub zalecenia nie wiążą nas.

VIII. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Za szkody, wyrządzone wskutek naruszenia obowiązków umownych oraz pozaumownych, odpowiadamy wyłącznie wówczas, gdy są one wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Dotyczy to także naszej odpowiedzialności za osoby trzecie, w tym dostawców oraz przewoźników.
 2. Z zastrzeżeniem pkt VIII.1, w razie zwłoki w dostawie towaru w wyznaczonym nam dodatkowym terminie zobowiązani jesteśmy do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości towaru objętego zwłoką za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej aniżeli 10 % tej wartości. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody przekraczające wysokość kary umownej.
 3. Z zastrzeżeniem pkt VIII.1-2, nasza odpowiedzialność odszkodowawcza ogranicza się do najwyżej trzykrotności ceny sprzedaży z tytułu danej dostawy. Dotyczy to także odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wad towaru.
 4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany oraz uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków odnoszą się tylko do umów przyszłych.
 2. Umowy oraz niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu polskiemu.
 3. Właściwymi są sądy naszej siedziby.
O nas

Oferty pracy

Do naszego biura w Katowicach poszukujemy pracowników/handlowców działu sprzedaży:

 • Czy masz ukończone min. średniego wykształcenia?
 • Posiadasz podstawową wiedzę w zakresie materiałów stalowych?
 • Jesteś oddany w swoich kontaktach z klientami oraz potrafisz pracować samodzielnie?
 • Posiadasz dobrą znajomość języka niemieckiego (lub angielskiego) w mowie i piśmie, prawo jazdy?
 • Wykazujesz zdolność pracy w zespole i elastyczność w działaniu?
 • Odnosisz sukcesy w dziedzinie pozyskiwaniu zysków?

Jeśli spełniasz nasze wymagania i jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie wyślij swoje CV na adres: unionstal@unionstal.pl

O nas

Rejestracja danych firmy

UnionStal Sp. z o.o.
Ul. Gen. Zajączka 20
40-050 Katowice

REGON: 277940748
NIP: 954-24-26-243
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000149296

Wysokość kapitału zakładowego: 500.000 zł

Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
I Śląskie Centrum Korporacyjne w Katowicach
Al. Korfantego 56
40-161 Katowice
Konto PLN: 88 1240 4227 1111 0000 4847 6016
Konto EUR: 19 1240 4227 1978 0000 4843 5169
SWIFT: PKOPPLPW

UnionStahl UnionOţel UnionOcel